شماره های تماس
دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • آدرس: خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۴۰۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۲۴۴۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۳۹۸۳۴۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:
 • آقای ارژنگمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۶۴۱۱۱فکس:
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹
 • آقای گودرزیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۰۰۴۳فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۸۳۴۹۱
 • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴


دفتر نمایندگی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۰۲۱
 • ۳۳۹۴۰۰۴۳ ۰۲۱
 • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۰۲۱
 • ۳۳۹۲۴۴۸۰ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸
 • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۳۳۹۸۳۴۹۱ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
آدرس: خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78