شماره های تماس
تماس با ما

تلفن

  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۳۹۱۳۳۹۹
  • ۰۰۹۸-۲۱- ۳۳۹۰۱۲۲۸
  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۶۶۱۱۹۱۰
  • ۰۰۹۸-۲۱-۳۶۰۵۶۶۴۷
  • --آدرس فروشگاه مرکزی:تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک۹


فکس

  • ۰۰۹۸-۲۱-٣٣٩٤٧١٥٨


پست الکترونیکوب سایت هادفتر مرکزی

تهران،
تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۰۲۱
 • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۰۲۱
 • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۰۲۱
 • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۰۲۱
 • آدرس فروشگاه مرکزی:تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک۹ ۰

شماره های همراه
 • ۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
 • ۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵