شماره های تماس

شیمیایی رازی
دایموند

تماس با ما

تلفن

    • ۰۰۹۸-۲۱-٨٨٣١٩١٥٦
    • ۰۰۹۸-۲۱-٨٨٣٤٢١٣٠


فکس

    • ۰۰۹۸-۲۱-٨٨٨٦٣٧٥٩


پست الکترونیک

دفتر مرکزی

تهران،
کریم خان، ایرانشهر شمالی، نبش بهشهر، ساختمان اداری ١٤٥، واحد ٩


دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ٨٨٣١٩١٥٦ ۰۲۱
  • ٨٨٣٤٢١٣٠ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ٩١٢٣١٠٤٠٧٩ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ٨٨٨٦٣٧٥٩ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
کریم خان ، ایرانشهر شمالی ، نبش بهشهر ، ساختمان اداری ١٤٥، واحد ٩