پمپ ییلدیز / پمپ ییلدیز YMK 1½

پمپ ییلدیز YMK 1½

پمپ ییلدیز YMK 1½
گردش روغن داغ (محدود)پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع غذایی.

مقایسه محصول