دفتر کارخانه و فروش

فکس ها

021-36465523

موبایل ها

09128589244

وب سایت ها و ایمیل ها

khiabani2001@yahoo.com

آدرس

پاکدشت ، خاتون آباد، امام رضا ۳۲،کوچه صنوبر 1 ، پلاک 12/ کد پستی: ۳۳۹۱۱۵۶۸۵۹