نیک سازان

اهداف استراتژیک و ضرورت رسیدن به خود کفایی در هر کشوری نشان از درایت و آگاهی مدیران و مسئولان آن سرزمین دارد. اهمیت تقویت ذهنی اجتماع در خصوص تبادلات اقتصادی امروزه بر کسی پوشیده نبوده و امری است پذیرفته شده، اما آنگاه که به تفکیک هر حوزه را مورد واکاری قرار می دهیم، فرآیند حضور و تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم شرکت هایی که با هدف برقراری ارتباط مستقیم با صنایع و تامین نیازهای زیر ساختاری و واحدهای صنعتی و کارخانجات پا به عرصه سازندگی نهاده اند را، ملموس تر مشاهده خواهیم نمود.

دانلود کاتالوگ