کیان پمپ

درباره شرکت کیان پمپ KIAN PUMP  شهرت و اعتبار این گروه صنعتی کیان پمپ از همان سالهای نخست فعالیت به علت تاکید بر کیفیت در انجام امور و احترام به خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنان رو به تزاید بوده و در حال حاضر از این حیث از جایگاه رفیعی بر خوردار می باشد که سوابق این سال ها و مشتریان بیشمار آن، حاکی از موفقیت های متعدد در زمینه های مختلف است.

دانلود کاتالوگ