شماره های تماس

شیمیایی رازی
دایموند

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • کریم خان ، ایرانشهر شمالی ، نبش بهشهر ، ساختمان اداری ١٤٥، واحد ٩

تلفن ها

  • تلفن:
  • ٨٨٣١٩١٥٦ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ٨٨٣٤٢١٣٠ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ٨٨٨٦٣٧٥٩ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:
 • آقای رجبیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ٨٨٣١٩١٥٦فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ٨٨٨٦٣٧٥٩
 • موبایل: ۰۰۹۸ ٩١٢٣١٠٤٠٧٩


دفتر نمایندگی / شعبه دفتر بازار

مشخصات

  • نام:
  • دفتر بازار
  • آدرس:
  • ناصر خسرو ، كوچه مسجد نور ، پاساژ كيانی ، پلاك ١/١٢

تلفن ها

  • تلفن:
  • ٣٣٩٧٨٠٢٠ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ٣٣١١٦٥١٤ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
  • آقای رجبیمدیریت
  • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ٣٣٩٧٨٠٢٠فکس:
  • موبایل: ۰۰۹۸ ٩١٢٣١٠٤٠٧٩


  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ٨٨٣١٩١٥٦ ۰۲۱
  • ٨٨٣٤٢١٣٠ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ٩١٢٣١٠٤٠٧٩ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ٨٨٨٦٣٧٥٩ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  کریم خان ، ایرانشهر شمالی ، نبش بهشهر ، ساختمان اداری ١٤٥، واحد ٩