بالابر ساختمانی و کاتر آسفالت بر پارس موتور / بالابر ساختمانی تکفاز

بالابر ساختمانی تکفاز

بالابر ساختمانی تکفاز

بالابر ساختمانی تکفاز

:از

بالابر حمل مصالح

در

ساختمان

های بلند به عنوان

بالابر ساختمانی

استفاده میشود و دارای دو عدد

پایه

، یک عدد

ریل

،

الکتروموتور

،

گیربکس

،

باکس

و

قرقره

و

سیم بکسل

می باشد.

مقایسه محصول