جک هیدرولیک فلنج دار

جک هیدرولیک فلنج دار
جک هیدرولیک فلنج دار

طراحی و ساخته شده توسط هیدرولیک صنعت به صورت فلنج از ته جک در سایز های و نیروهای مختلف همراه با میل مهار و سیل های آببندی اروپایی و استفاده شده در کارخانجات ریخته گری فولاد ،صنعتی ، خودرو سازی ها و …فلنج دار

دار

هیدرولیک

هیدرولیک

فلنج

فلنج دار

جک هیدرولیک فلنج دار

جک هیدرولیک

جک

ج

ل

ر

د

رو

رولیک

ار

فل

هیدر

ا

و

رولی

لی

ک

ن

رول

ه

مقایسه محصول