نمایندگی چسب اکفیکس akfix

نمایندگی چسب اکفیکس akfix
نمایندگی چسب اکفیکس akfix

چسب های سیلیکونی دارای دو دسته اصلی می باشند : چسب های سیلیکونی استوکسی و

چسب های سیلیکونی خنثی.

چسب های سیلیکونی استوکسی:

چسب های سیلیکونی استوکسی دارای پایه اسیدی می باشند از ترکیب کردن سیلیکون و یک

ماده حلال ساخته می شوند. دارای بوی تندی هستند و به شکل رنگی تولید می شوند.

چسب های سیلیکونی خنثی:

چسب های سیلیکونی خنثی بدون بو هستند و همچنین قدرت ،استحکام و ماندگاری

بیشتری نسبت به چسب های استوکسی دارند.چسب اکفیکس

فروش چسب

نمایندگی چسب

نمایندگی چسب

چسب اکفیکس

نمایندگی

چسب

م

نم

ب

فی

د

گ

نما

س

نمایندگ

ا

نمایند

این

I

ک

ن

نمای

کف

مقایسه محصول