پمپ ییلدیز / پمپ ییلدیز YHL 2½

پمپ ییلدیز YHL 2½

پمپ ییلدیز YHL 2½
آب بندی مهر و موم نرم ، مهر و موم مکانیکییاتاقان برنز Snbz 12 ، یاتاقان ، گرافیت کربن ، یاطاقان بوش.

مقایسه محصول