بست کمربندی 15 سانتی متر ضخامت 2.5

بست کمربندی 15 سانتی متر ضخامت 2.5
بست کمربندی 15 سانتی متر ضخامت 2.5تهران بست نمایندگی بست کمربندی 15 سانتی متر ضخامت 2.5


پایه های بست کمربندی :
پایه های چسب دار بست کمربندی پلاستیکی جهت نگه داشتن خوشه های سیم، کابل، یا لوله سبک به سطوح مورد استفاده قرار میگیرند.


مقایسه محصول