تک پالایش ایران 02133964111 پلی تک

تاسیساتی ، پالایشگاهی ، پتروشیمی