مشاغل دسته ابزار کار با فلز ، ابزار الماسه و ابزار برش