ایتال ماشین 55784385 021

(پذیرش نمایندگی خریدشرکتها در تهران) تهیه کلیه ملزومات صنایع فولاد، گاز،پتروشیمی وغذایی