زنجیر صنعتی جمال صنعت مدرن

زنجیر صنعتی جمال صنعت مدرن

---

خدمات

این

مجموعه

به شرح زیر میباشد:
  -

پذیرش

سفارش

از تمامی نقاط کشور جهت

واردات

زنجیر های صنعتی

و

زنجیر های کشاورزی

که این

زنجیرهای صنعتی

در دسته بندی های زیر قرار می گیرند :
  
   امید است این مجموعه بتواند خدمتی ارزنده درخور هم وطنان عزیز در راستای بهبود صنعت کشور ارایه دهد.
 
  شعار ما صداقت در همکاری ,تولید ملی, اشتغال زایی و هدف ما ارتقای کیفیت صنعت است.