بازرگانی استیل طهرانی

واردات،تهیه و تامین تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاهی و صنایع غذایی